ಅವಶೇಷ ಪತ್ತೆ: ಸಮುದ್ರ ತೀರದಲ್ಲಿ 1800ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿನ ಹಡಗಿನ ಅವಶೇಷ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *