ಪ್ಯಾರಾಮೆಡಿಕಲ್ ಕೋರ್ಸ್ ಕಲಿತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನೌಕರಿಗಳೇ ಇಲ್ಲ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *