ಒಂದೇ ಒಂದು ಫೋನ್ ಕರೆಯಿಂದ 2.4 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ವಂಚನೆ, ನೀವು ಇಂತಹ ತಪ್ಪು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಎಚ್ಚರZee News ಕನ್ನಡ(5 hours ago)440

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *