ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನಲ್ಲೂ ಬಹಮತ್ ಸಾಧಿಸಿದೆ ಬಿಜೆಪಿ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *