ಕರ್ನಾಟಕ ದಲಿ ಕೊರೊನ ಪ್ರಭಾವ್ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಮುಚ್ಚಲಾಗುವದು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವ ಪಿ ಸಿ ನಾಗೇಶ್ ಘೋಷಿಸಿದರೆ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *