ಕೋವಿಡ್: ರಾಜ್ಯದ 7 ಜನರಲ್ಲಿ ಎವೈ 4.2 ವೈರಾಣು ಪತ್ತೆ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *