ಜು.ಎನ್ಟಿಆರ್ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟುಬಿಡಿ ಎಂದ ನಟಿ ಆಲಿಯಾ ಭಟ್.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *