ಉಕ್ರೇನ್‌-ರಷ್ಯಾ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು: ‘ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಜೆಗಳ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಇಲ್ಲ’- ಬಾಗ್ಚಿ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *