ಸದನದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪುಗೆ ಸಂತಾಪ್ ಸೂಚಿಸಿದ ಸ್ಪೀಕರ್

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *