ಉಯಿಘರ್ ಮುಸ್ಲಿಂರ ಹಕ್ಕು ರಕ್ಷಣೆ: ಚೀನಾಗೆ 43 ದೇಶಗಳ ಒತ್ತಾಯ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *