ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ: ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ರೈತರಿಗೆ ದ್ರೋಹ ಮಾಡಿದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಇತಿಹಾಸ ಸಾಕ್ಷಿ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *