ಕೋವಿಡ್ 4ನೇ ಅಲೆಗೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಲೊಕ್ಡೌನ್!

Covid 4th Wave ಕೋವಿಡ್ ಒಂದನೇ ಅಲೆ, ಎರಡನೇ ಅಲೆ ಹಾಗೂ ಮೂರನೇ ಅಲೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಉಗ್ರ ರೂಪವನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದ ಕೋರೋಣ…