ಪ್ಯಾನ್-ಆಧಾರ್ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲವಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎದುರಿಸಿ!

Pan-Adhar Link ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಶಾಶ್ವತ ಖಾತೆ ಸಂಖ್ಯೆ (PAN) ಎಂಬುದು ಹತ್ತು ಅಕ್ಷರಗಳ ಆಲ್ಫಾನ್ಯೂಮರಿಕ್ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಭಾರತೀಯ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ…