ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗದ ನಾಯಕಿ ‘ಅಮೆರಿಕಾ ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿ’ ನೇಮಕ!

Aakhila Narayan Joined Usa Army ಚೆನ್ನೈ ತನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ, ಅವಳು ಸೈನ್ಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಳು ಹಾಗೂ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು…