ಪುನೀತ್ ರಾಜಕುಮಾರ ಅವರಂತೆ ಹೋಲುವ ಕನ್ನಡ ನಟ!-Anand Arya

Anand Arya ಆನಂದ ಆರ್ಯ ಬಹಳಷ್ಟು ನಟ ನಟಿಯರ ಹಾಗೆ ಕಾಣುವ ವ್ಯಕಿಗಳು ತುಂಬಾ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರಂತೆ ಕಾಣುವ ,…