ಕಲಿಕೆಗೊಂದಿಷ್ಟು ಆ್ಯಪಗಳು

ಕಲಿಕೆಗೆ ನೆರೆವಾಗುವ ಕೆಲವೊಂದ ಆ್ಯಪ್ ವಿವರಗಳು ಹೀಗಿವೆ :ಸ್ವಯಂ (ಸ್ವಯಂ ವೆಬ್ಸ್ ಫಾರ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಯಂಗ್ ಅಸ್ಪಿರಿನ್ಗ್ ಮೈಂಡ್ಸ್…