“ಏಪ್ರಿಲ್ ಫೂಲ್”ಇಂದು ಜಾಗ್ರತೆಯಿಂದಿರಿ! ಈ ದಿನ ಆಚರಿಸಲು ಕಾರಣ?

April Fools ಏಪ್ರಿಲ್ ಫೂಲ್ ದಿನ April Fools ದಿನ ಅಥವಾ ಏಪ್ರಿಲ್ ಮೂರ್ಖರ ದಿನವು ಏಪ್ರಿಲ್ 1 ರಂದು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ…