ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ ಕ್ಲಬ್ ನಲ್ಲಿ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ ಏನಿದು ಘೋರ ? -Athletic-Club-Vs-Real-Madrid

Athletic Club vs Real Madrid ಕೋಪ ಡೆಲ್ ರೇಯ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೋಪಾ ಡೆಲ್ ರೇ ಅಥವಾ ಸರಳವಾಗಿ ಲಾ ಕೋಪಾ…