ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಸಂಪುಟದ ಸಚಿವರು ಎಷ್ಟು ಓದಿದ್ದಾರೆ!

ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಬಸವರಾಜ ಸೋಮಪ್ಪ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಒಬ್ಬ ಭಾರತೀಯ ರಾಜಕಾರಣಿ ಹಾಗು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅವರು ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿ ಮತ್ತು 23 ನೇ…