ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಮೂಲಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಮಸ್ಯೆಯ ದೂರು ಕೊಡಬಹುದು!

BESCOM ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ದೂರು ನೀಡಲು ಮತ್ತು ಪರಿಹಾರ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಎಲ್ಲರಿಗು ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಬೆಸ್ಕಾಂ 11 ವಾಟ್ಸಾಪ್…