ಭಾರತದ ಅಪರೂಪದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ. ಕೆ.ಕಾಮರಾಜ್

ಭಾರತದ ಅಪರೂಪದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ. ಕೆ.ಕಾಮರಾಜ್ಒಬ್ಬ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯ ಆಡಳಿತ ಪರಿಧಿಯಲ್ಲಿ 10 ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೀಟಿನ ಅಲಕೇಶನ್ ಹಕ್ಕಿತ್ತು. ಆಗ ಬಂದ ನೂರಾರು ಶಿಫಾರಸ್ಸುಗಳನ್ನು…