ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಘೋರವಾದ ಶಿಕ್ಷೆ ನೀಡಿದ ಶಿಕ್ಷಕರು!

Indonesia School ಮಾಹಿತಿ ಶಾಲೆ ಹಾಗೂ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದರೆ ಶಿಕ್ಷಕರು ಶಿಕ್ಷೆ ನೀಡುವುದು ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಶಾಲಾ-…