“ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಮಾನ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಕೊಡಿ”!

Akka Mahadevi Jayanti ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿ ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿ (c.1130–1160) ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಆರಂಭಿಕ ಮಹಿಳಾ ಕವಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಮತ್ತು 12…

ಹುಟ್ಟುವ ಮಗುವಿನ ಮೇಲೂ ಸಾಲ ಹೇರಲಾಗಿದೆ!

Eshwar Khandre News ಈಶ್ವರ ಖಂಡ್ರೆ ಮಾನ್ಯ ಈಶ್ವರ ಖಂಡ್ರೆ ಅವರು ರಾಜ್ಯ ಬಜೆಟ್ ಮೇಲಿನ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಸದನದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಬಜೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ…