“ಕಚ್ಚಾ ಬಾದಾಮ್” ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವನ ರಹಸ್ಯವೇನು!

kacha badam man lifestory ಭುವನ್ ಬಡ್ಯಾಕರ್ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದದ್ದು ಕಚ್ಚಾ ಬಾದಾಮ್ ಹಾಡು ಇಡೀ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ವೈರಲ್ ಹಾಗು ತುಂಬಾ…