ಬೂಸ್ಟರ್ ಡೋಸ್ ಏನು? ಈ ಡೋಸ್ ಯಾರ್ಯಾರು ಪಡೆಯಬೇಕು!

Who should get the booster dose ಖಾಸಗಿ ಲಸಿಕೆ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ 18 ವರ್ಷ ಮತ್ತು ವಯಸ್ಸಿನ ಎಲ್ಲಾ ವಯಸ್ಕರಿಗೆ ಕೋವಿಡ್…