ರಾಜ್ಯ ಬಜೆಟ ಮಂಡನೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ!

Karnataka State Budget 2022 ರಾಜ್ಯ ಬಜೆಟ್ 2022 ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ 2021-22ರಲ್ಲಿ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಸಂಗ್ರಹ ಬಜೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ,…