ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪ್ರಚಾರದ ನಾಯಕತ್ವ ವಹಿಸಿದ ಎಂ.ಬಿ ಪಾಟೀಲ್!-M.B Patil

M.B Patil ಶ್ರೀ ಎಂ.ಬಿ ಪಾಟೀಲ್ ಮಲ್ಲನಗೌಡ ಬಸನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ (ಜನನ 7 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1964) ಒಬ್ಬ ಭಾರತೀಯ ರಾಜಕಾರಣಿ, ಇವರು…