ನೆಗಡಿಯಿಂದ 20 ವರ್ಷದ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಮಹಿಳೆ!

Claire Muffett Reece ಕ್ಲೇರ್ ಮಫೆಟ್-ರೀಸ್ ಈಕೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಂಡರೆ ಎಲ್ಲರು ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಬೆರಗಾಗುತ್ತೀರಾ! ಆಕೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬದುಕಿದ್ದೇ…