ಕೋವಿಡ್ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಯ ಲಸಿಕೆ “ಬೂಸ್ಟರ್ ಡೋಸ್”!

Booster Dose ಬೂಸ್ಟರ್ ಡೋಸ್ Booster Dose ಎಂದೂ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಕೋವಿಡ್ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಡೋಸ್ ಏಪ್ರಿಲ್ 10 ರಿಂದ ಖಾಸಗಿ ಲಸಿಕೆ…

ಬೂಸ್ಟರ್ ಡೋಸ್ ಏನು? ಈ ಡೋಸ್ ಯಾರ್ಯಾರು ಪಡೆಯಬೇಕು!

Who should get the booster dose ಖಾಸಗಿ ಲಸಿಕೆ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ 18 ವರ್ಷ ಮತ್ತು ವಯಸ್ಸಿನ ಎಲ್ಲಾ ವಯಸ್ಕರಿಗೆ ಕೋವಿಡ್…