ಕ್ರಿಸ್ಟಿಯಾನೊ ರೊನಾಲ್ಡೊ ಅವರ ನವಜಾತ ಮಗುವಿನ ದುರಂತ ಮರಣ!

Cristiano Ronaldo ಕ್ರಿಸ್ಟಿಯಾನೊ ರೊನಾಲ್ಡೊ ಕ್ರಿಸ್ಟಿಯಾನೊ ರೊನಾಲ್ಡೊ ಡಾಸ್ ಸ್ಯಾಂಟೋಸ್ ಅವೆರೊ GOIH ComM ಜನನ 5 ಫೆಬ್ರವರಿ 1985, ಒಬ್ಬ…