ಮತ್ತೆ ಒಂದಾದ ರಿಯಲ್ “ಲವ್ ಬರ್ಡ್ಸ್”!-Love Birds

Love Birds ಲವ್ ಮಾಕ್ಟೇಲ್ ಹಾಗೂ ಲವ್ ಮಾಕ್ಟೇಲ್ 2 ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಮೋಡಿ ಮಾಡಿದ್ದ ಜೋಡಿ ಮಿಲನಾ ನಾಗರಾಜ್ ಹಾಗು…