ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೆ RSS ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವ ನೈತಿಕತೆಯಿಲ್ಲ!-Eshwarappa

Eshwarappa ಕೆ. ಎಸ್. ಈಶ್ವರಪ್ಪ (ಜನನ 10 ಜೂನ್ 1948)[2] ಒಬ್ಬ ಭಾರತೀಯ ಹಿರಿಯ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ರಾಜಕಾರಣಿ, ಅವರು…