ಹಲಾಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಹೇಳಿಕೆ & ಹಲಾಲ್ ದಾಳಿಗಳು!

Halal Meat ಹಲಾಲ್ ವ್ಯವಹಾರ ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದ ಅನುಯಾಯಿಗಳಿಂದ ಹಲಾಲ್ ಅನ್ನು ಹೀಗೆ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ ಹಲಾಲ್ ಸಮಸ್ಯೆಯು ಪ್ರಾಣಿ ಹತ್ಯೆಯ ಒಂದು…

ಹಲಾಲ್ ಎಂದರೇನು? ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ!

Halal ಹಲಾಲ್ ಈ ಮಾಹಿತಿಯ ಉದ್ದೇಶವು ಮುಸ್ಲಿಮೇತರರು ‘ಹಲಾಲ್‘ ಪದದ ಬಗ್ಗೆ ಉತ್ತಮ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗೆ…