ಟೆಡ್ಡಿ ಡೇ ದಿನದಂದು ನೀವು ಪ್ರೀತಿಸುವವರಿಗೆ ಪ್ರೊಪೋಸ್ ಮಾಡಿ ?-teddy-day

teddy-day ಹ್ಯಾಪಿ ಟೆಡ್ಡಿ ಡೇ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ವಾರವು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಪೂರ್ಣ ಸ್ವಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ, ದಂಪತಿಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಅನನ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯ ಸನ್ನೆಗಳನ್ನು…