ವಿಮೆ ಪಾಲಿಸಿ ಖರೀದಿಸುವಾಗ ಹುಷಾರ್!-insurance policy

insurance policy ಕೋವಿಡ್-19 ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಬಂದ ಬಳಿಕ ಜನರಲ್ಲಿನ ಆರೋಗ್ಯದ ಕಾಳಜಿ ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು. ಬಹಳ ಜನ…