ಹಲಾಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಹೇಳಿಕೆ & ಹಲಾಲ್ ದಾಳಿಗಳು!

Halal Meat ಹಲಾಲ್ ವ್ಯವಹಾರ ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದ ಅನುಯಾಯಿಗಳಿಂದ ಹಲಾಲ್ ಅನ್ನು ಹೀಗೆ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ ಹಲಾಲ್ ಸಮಸ್ಯೆಯು ಪ್ರಾಣಿ ಹತ್ಯೆಯ ಒಂದು…