“ನಾಜಿಹಾ ಸಲೀಂ”ಗೆ ಗೂಗಲ್ ಡೂಡಲ್ ಗೌರವ!-Naziha Salim

Naziha Salim ನಾಜಿಹಾ ಸಲೀಂ ನಾಜಿಹಾ ಸಲೀಂ ಒಬ್ಬ ಇರಾಕಿನ ಕಲಾವಿದೆ, ಶಿಕ್ಷಣತಜ್ಞ ಮತ್ತು ಲೇಖಕ, ದೇಶದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಲಾಲ್ ತಲಬಾನಿ…