ನೇಹಾ ಕಕ್ಕರಗೆ ಭಾರಿ ಅವಮಾನ!-Neha Kakkar Trolled

Neha Kakkar Trolled ನೇಹಾ ಕಕ್ಕರ್ ಇವತ್ತಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಹಿನ್ನೆಲೆ ಗಾಯಕರು ತಮ್ಮ ದ್ವನಿಯಿಂದ ಬಹಳ ಜನಪರ್ಯತೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದ್ವನಿಯಿಂದ…