ಗ್ರ್ಯಾಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತ “ರಿಕ್ಕಿ ಕೇಜ್” ಪ್ರಧಾನಿಗೆ ಭೇಟಿ!-Ricky Kej

ರಿಕಿ ಕೇಜ್ ರಿಕಿ ಕೇಜ್ (ಜನನ 5 ಆಗಸ್ಟ್ 1981) ಬಹು-ಗ್ರ್ಯಾಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ-ವಿಜೇತ ಭಾರತೀಯ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜಕ ಮತ್ತು ಪರಿಸರವಾದಿ. ಅವರು…