ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಲು ಇಷ್ಟ ಪಡುತ್ತೀರಾ ? ಈ ವಿಷಯ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲೇ ಬೇಕು-propose-day

propose-day ಪ್ರೊಪೋಸ್ ಡೇ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಒಗ್ಗಟ್ಟಿಗೆ ಮೀಸಲಾದ ವಾರದ ಎರಡನೇ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸುವ ಸಮಯ. ನೀವು ಫೆಬ್ರವರಿ 14 ರಂದು…