“ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್” ಪಡೆಯಲು RTO ಆಫೀಸ್ ತಿರುಗಬೇಕಿಲ್ಲ!

Driving License ದ್ವಿಚಕ್ರ ಅಥವಾ ನಾಲ್ಕು ಚಕ್ರದ ವಾಹನವನ್ನು ಓಡಿಸಲು ಬೇಕೇ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕಾದ ಸುದ್ದಿಯೊಂದು…