ಬೇವಿನ ಎಲೆಯ ಉಪಯೋಗ ಮತ್ತು ಅಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮಗಳು!

Neem Leaf Benefits ಬೇವಿನ ಎಲೆ ಬೇವು ಒಂದು ಮರವಾಗಿದ್ದು. ತೊಗಟೆ, ಎಲೆಗಳು ಹಾಗೂ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಔಷಧವನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕಡಿಮೆ…