ಬಜೆಟನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ!-State Budget 2022

State Budget 2022 ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆ 2022 ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಥಮ ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೂ ವಿವಿಧ…

ರಾಜ್ಯ ಬಜೆಟನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಆಧ್ಯತೆ!

Karnataka State Farming Budget 2022 ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಜೆಟ ಶ್ರೀ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರು 2022-2023ನೇ ಸಾಲಿನ ತಮ್ಮ…

ರಾಜ್ಯ ಬಜೆಟ ಮಂಡನೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ!

Karnataka State Budget 2022 ರಾಜ್ಯ ಬಜೆಟ್ 2022 ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ 2021-22ರಲ್ಲಿ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಸಂಗ್ರಹ ಬಜೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ,…