ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಕಣ್ಣಿನ ತೊಂದರೆ ಹಾಗೂ ಪರಿಹಾರಗಳು!

Computer Overuse Eye problems ಆರೋಗ್ಯ ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ನೋಡುವ…