ಬಲ ವೃದ್ಧಿಗೆ ಥ್ರೋ ಬಾಲ್ ಕ್ರೀಡೆಯ ತಂತ್ರಗಳ ಬಳಕೆ!-Throw Ball Skills

Throw Ball Skills ಬೆಂಗಳೂರು ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಆಯತಾಕಾರದ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತು ಆಟಗಾರರ ಎರಡು ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ಆಟವಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.methods used ಹಾಗೆಯೇ ಇದು…