ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬಂದ ಮಹಿಳೆಗೆ 10 ಕೋಟಿ ಬಿಲ್ ಮಾಡಿದ ಆಸ್ಪತ್ರೆ!

Manipal Hospital “ವೈದ್ಯೋ ನಾರಾಯಣೋ ಹರಿಃ” ಅಂತಾರೆ. ಅಂದರೆ “ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುವ ವೈದ್ಯರು ಜೀವ ನೀಡುವ ದೇವರಿಗೆ ಸಮ” ಅಂತ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ…