“ವಿಶ್ವ ಪರಂಪರೆ ದಿನ”ಆಚರಣೆಯ ಮಹತ್ವ!-World Heritage Day

World Heritage Day ವಿಶ್ವ ಪರಂಪರೆ ದಿನ-World Heritage Day ವಿಶ್ವ ಪರಂಪರೆಯ ದಿನವನ್ನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಏಪ್ರಿಲ್ 18 ರಂದು…