ಇಂದು “ವಿಶ್ವ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ದಿನ” ಆಚರಣೆಯ ಮಹತ್ವವೇನು!

World Veterinary day ವಿಶ್ವ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ದಿನ ವಿಶ್ವ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ದಿನವನ್ನು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಏಪ್ರಿಲ್ ಕೊನೆಯ ಶನಿವಾರದಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ…