ವಿವೇಕ್ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಿ ಮುಂದಿನ ಚಿತ್ರ “ದೆಹಲಿ ಫೈಲ್ಸ್” ಫಿಕ್ಸ್!

ವಿವೇಕ್ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಿ ವಿವೇಕ್ ರಂಜನ್ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಿ (ಜನನ 10 ನವೆಂಬರ್) ಒಬ್ಬ ಭಾರತೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ದೇಶಕ, ಚಿತ್ರಕಥೆಗಾರ ಮತ್ತು ಲೇಖಕರು ಹಿಂದಿ…