ದೇಶದ ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲರು ನೋಡಲೇ ಬೇಕು ?-your-name-in-voter-list

your-name-in-voter-list ನವದೆಹಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಚುನಾವಣೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜನರು ತಮ್ಮ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹೆಸರಿದೆಯೇ ಎಂದು ಓಡುತ್ತಾರೆ, ಚುನಾವಣಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ…